skip to Main Content
Externe Analyse In Het Veranderproces!

Externe analyse in het veranderproces!

Post Series: Verandermanagement

Een tweede stap: Externe analyse in het veranderproces!

In deze reeks blogs staat de veranderende organisatie centraal*. Hierbij wordt steeds de vliegreis als metafoor gebruikt. In deze blog wordt de externe analyse toegelicht als onderdeel van de tweede stap van het sturen van succesvolle veranderingen: Het bepalen van het startpunt, de externe analyse.

Hoe verhoudt de organisatie zich tot haar omgeving?

Na de pre-flight check heeft een piloot zicht op de technische staat van zijn vliegtuig. Vergelijkbaar met de interne analyse waarna een organisatie een goed beeld heeft van de eigen organisatie met al haar sterke en minder sterke kanten.

Externe trendsBij een externe analyse kijk je naar de omgeving en leg je deze langs de eigen organisatie(prestaties). Tijdens een externe analyse kijk je onder andere naar: de producten- en dienstenportfolio in relatie met klant-/consumentenwensen of concurrenten, de relatie met toeleveranciers en afnemers, de branche-/marktontwikkelingen en andere (macro-economische) DESTEP-factoren*. Al deze factoren maken dat je kansen en/of bedreigingen identificeert die van buiten op je eigen organisatie afkomen. Om een voorbeeld te geven: Sluit de producten- en dienstportfolio nog aan bij de wensen van de huidige en toekomstige strategie, klanten en afzetmarkten?

Er zijn meerdere bekende manieren om een externe analyse uit te voeren. Hier wil ik er graag twee van uitlichten: Benchmarking en SWOT-analyse. Deze twee methoden worden namelijk veel gebruikt en brengen juist de interne en externe analyse in relatie met elkaar. Overige analyse methodieken staan verderop in de blog opgesomd.

De Benchmark methode

Bij een benchmark worden de eigen prestaties afgezet tegen een vergelijkbare organisaties, bij voorkeur een beter of de best presterende organisatie in dezelfde markt. Zo kan bepaald worden hoe de eigen activiteiten verbeterd kunnen worden door te leren van andere organisaties. Het idee achter benchmarks is simpel, maar deze ogenschijnlijke makkelijke techniek heeft zijn uitdagingen. Zo zal er goed nagedacht moeten worden met wie en wat wordt vergeleken en op welke wijze. Hoe kom je achter de juiste en soms vertrouwelijke gegevens van de andere organisatie?

Daarnaast is het geen eenmalige exercitie, maar een repeterend proces. Benchmarking moet namelijk niet leiden tot kopieergedrag. Het adopteren van een ‘me-too’ strategie blijkt in de praktijk namelijk vaak averechts te werken. Leer van de gedragingen van andere organisaties en pas dit toe op de manier welke het beste past bij de eigen organisatie. Zoals gezegd er is geen één enkele antwoord op de weg naar succes.

SWOT-analyse

SWOT-analyseResultaten van de interne en externe analyse worden bij elkaar gebracht in een SWOT-analyse. Dit is een analysemethodiek waarbij de sterkten en zwakten van de organisatie afgezet worden tegenover de omgevingskansen en -bedreigingen. Het is een hulpmiddel te bepalen welke beslissingen te nemen en om de positie, koers en strategie van de organisatie tegen het licht te houden. Daarnaast kan het gebruikt worden voor organisatie- en productontwikkeling.

Om de vergelijking met een vliegtuig nog maar eens aan te halen, ook hier spelen vele invloeden een rol. Zo wordt de landing onder meer beïnvloed door: het gewicht van het vliegtuig, de wind, de lengte van de landingsbaan, eventuele obstakels eromheen, het grondeffect, luchttemperatuur, hoogte van het vliegveld, het weer, de aanwezigheid van verkeersleiding, het grondzicht en de aanwezige avionica. Is de piloot niet bekend met deze factoren, dan verhoogd dit de kans op falen exponentieel. Zo is het ook voor een organisatie in verandering!

Analyse en verandermethodieken

Zoals gezegd zijn er vele bekende en minder bekende modellen en methoden om een interne en/of externe analyses uit te voeren. Het voert te ver om hier uitvoerig op in te gaan. Daarom een opsomming van een niet uitputtende lijst van gangbare intern en extern gerichte methodieken.

Analyse modellen

Ieder model en bijbehorende methode heeft zijn eigen plus- en minpunten. Bij het kiezen voor een model is het aanbevelingswaardig verschillende modellen te overwegen en te bepalen welk model het beste past bij de eigen organisatie, de doelstelling die je nastreeft en de verandering die ondergaan wordt of je juist wilt gaan ondernemen.

Indien een duidelijk beeld is ontstaan, volgt het samenbrengen van de resultaten van de interne en externe analyse. Brengt de huidige organisatie je daar waar je wilt komen? En wat als we een verandering in gaan zetten en de organisatie, de omgeving of het einddoel tijdens de verandering onderhevig is aan verandering? Welke invloed heeft dit op de organisatie? En wat doe je dan?

Hier lees je meer over in mijn volgende blog: Het bepalen van het einddoel en de reis daar naartoe.


*DESTEP staat voor verschillende omgevingsfactoren: Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische en Politieke factoren.

Back To Top
X