Privacy- verklaring Le Blanc Academy

Privacyverklaring Le Blanc Academy

Le Blanc Academy, gevestigd aan Papendorpseweg 99, 3528 BJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Le Blanc Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en/of wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contactgegevens:
Secoya Campus
Papendorpseweg 99, gebouw A
3528 BJ Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Blanc Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Volledige naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens werkgever/eigen onderneming;
 • Naam en contactgegevens van contactpersoon bij werkgever;
 • Uitslagen van het afgelegde examens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, zoals bijvoorbeeld dieetwensen voor de maaltijden tijdens de cursus.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Le Blanc Academy verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Blanc Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Le Blanc Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven voor een cursus;
 • Het inschrijven voor een examen;
 • Het vervaardigen en uitgeven van een diploma/certificaat;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het toesturen van cursusgerelateerde informatie;
 • Het registreren van een certificaten-/ diplomaregister.

Geautomatiseerde besluitvorming

Le Blanc Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le Blanc Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en/of wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Blanc Academy deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met haar partners AssistKD en BCS. Dit doen wij omdat dit noodzakelijk is voor het geven van onze cursussen en het uitgeven van uw diploma/certificaat. AssistKD is verantwoordelijk voor het cursusmateriaal en de examinering. BSC is het instituut dat verantwoordelijk is voor het uitgeven van de diploma’s en certificaten. Met AssistKD en BCS hebben wij een overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Blanc Academy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Blanc Academy.

Uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming voor of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens heeft echter tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan de cursus en/of het examen en dat u geen diploma/certificaat zult kunnen ontvangen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leblancacademy.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Le Blanc Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Blanc Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leblancacademy.nl.